Informace o studiu 

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Popis uplatnění absolventa zaměření pečovatelská činnost:

Absolvent zaměření pečovatelská činnost je připraven samostatně nebo v týmové spolupráci zajišťovat sociální služby v rezidenčních a terénních službách. Provádí přímou obslužnou činnost v ambulantních nebo pobytových sociálních zařízeních či sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost směřující k obnovování a upevňování sociálních návyků a sebeobslužných činností. Zajišťuje pečovatelskou činnost v domácnosti klienta, poskytuje pomoc při vytváření a udržování společenských kontaktů s různými subjekty i jednotlivci. Absolvent je schopen aktivní spolupráce s rodinou klienta.

Uplatnění pečovatele:

Pečovatel zajišťuje u svých klientů činnost ošetřovatelskou (pečuje) a sociální. Přímá práce s uživatelem sociálních služeb – klientem zahrnuje následující oblasti, v nichž se pečovatel může uplatnit:

Činnosti v domácím prostředí seniorů. Jde především o saturaci základních a vyšších potřeb (potřeby nemocných viz dále), zajištění nákupů, doprovod k lékaři, na vyšetření, pobyt s klientem v domácím prostředí po různě dlouhou dobu dle potřeb klienta. V těchto případech je pečovatel zaměstnán např. u agentur domácí péče, u humanitární organizace Charita apod.

Péče o osoby s fyzickým, duševním, mentálním a jiným handicapem a nesoběstačné klienty různého věku. Pečovatel zajišťuje např. hygienickou péči, příjem potravy, tekutin apod.

Činnosti v institucionální péči – v domovech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou apod.

Péče o děti s mentálním a jiným postižením v domácí či institucionální péči – v dětských centrech, denních stacionářích apod.

Péče o závislé klienty na omamných látkách, provádění terciární prevence - streetworking. 

Kompetence pečovatele

Termín kompetence znamená pravomoc, rozsah působnosti. V našem případě jde o rozsah činností, postupů, které pečovatel může vykonávat po ukončení kvalifikačního studia.

Přesný výčet kompetencí a výkonů, které může pečovatel vykonávat, uvádí vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Uvedeme si výčet činností, které pečovatel zajišťuje a je za ně osobně odpovědný:

osobní asistence = pomoc při stravování, osobní hygieně, pohybu a přemísťování,

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, nácvik soběstačnosti,

pomoc při obstarávání osobních záležitostí - doprovod klienta na úřad, k lékaři, na vyšetření, na terapii, do jiných institucí,

péče o domácnost klienta – úklidové práce, praní a žehlení prádla, nákupy dle přání klienta,

průvodcovské a předčitatelské služby,

provádění fyzioterapeutické péče dle pokynů, aktivní a pasivní cviky,

edukační (vzdělávací) činnosti – nácviky dovedností (jak si namazat chleba), edukace za účelem zlepšení či udržení zdraví a kvality života,

zprostředkování návazné péče či pomoci,

pomoc při vytváření integrační strategie a plánů k začlenění jednotlivce či etnické skupiny do společnosti – tvorba individuálního plánu klienta, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

kontakt s rodinou, nejbližšími osobami klienta. 

Popis uplatnění absolventa zaměření sociálně správní činnost:

Absolvent zaměření sociálně správní činnost nachází uplatnění jako odborný pracovník sociální péče Městských úřadů, správ sociálního zabezpečení, v zařízeních sociální péče, v institucích poskytující služby klientům s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením či jiným postižením. Uplatní se ve speciálních mateřských školách, v zařízeních nápravné služby, ve vězeňské správě.

Odborné kompetence

vede evidenci, databázi a dokumentaci klientů;

organizuje poskytování sociálních služeb;

edukuje klienty o vhodných formách finanční pomoci;

vyměřuje, vypočítává výši dávek klientům;

spolurozhoduje o přidělení konkrétní dávky klientovi;

zajišťuje kontakt klienta s dalšími institucemi poskytující sociální péči;

podporuje sociální zdatnost klienta, motivuje klienta k zajišťování nezbytných sociálních povinností;

orientuje se v oblasti právních norem;

orientuje se v oblasti ekonomiky a financování sociální sféry;

orientuje se v oblasti řízení sociálních služeb;

sleduje změny v oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, v oblasti právních norem;

orientuje se v sociální problematice regionu, v němž působí;