Přijímací řízení školní rok 2023/2024

pro denní studium
Předpoklad přijetí 1 třída 10 žáků
 
Přihláška se studiu se podává na aktuálním tiskopisu stanoveném MŠMT ČR
 
Uchazeč odevzdá řádně vyplněnou přihlášku potvrzenou ředitelstvím ZŠ
 nejpozději do 1. března 2023
doporučeně poštou nebo osobně v kanceláři školy v úředních hodinách -
středa, čtvrtek 9,00 - 12,00 hodin
 
Přihláška musí obsahovat potvrzení od lékaře
 
Kritéria přijímacího řízení 1kolo
1 Výsledky jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky 60%
2 Průměr prospěchu v 8 třídě a 1pololetí 9 třídy 30 %
3 Další skutečnosti osvědčující vhodnost uchazeče pro daný obor 10 %
 
 
Škola ukončí přijímací řízení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledku JPZ
 
Nepřijatým uchazečům se vydává písemné rozhodnutí o nepřijetí.
 
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na stránkách školy pod kodem.